Kto to jest simp? - definicja i analiza

Kto to jest simp? - definicja i analiza

 

Badając przestrzenie Internetu zdominowane przez młodych mężczyzn nie trudno zauważyć, że jedną z głównych kwestii rozpalających emocję są tam relacje z płcią przeciwną. Można postawić tezę, że duża liczba młodych mężczyzn czuje się mocno zagubiona w tej sferze. Owocuje to powstawaniem różnych memów wyśmiewających określone postawy w tym temacie.  Dwie z nich: IncelRedpill, zostały omówione w poprzednich tekstach. Skrajnie inny typ zachowania prezentuje tzw. simp. Osoby określane tym mianem stają się często obiektem drwin i poniżania. Czy słusznie ? Kim jest simp i jakie są przyczyny wyodrębnienia tej kategorii? 

 

Co oznacza Simp - definicja słowa 

Słownik angielsko-polski Cambridge Dictionary podaje trzy znaczenia słowa simp. W obecnym kontekście interesujące jest dla nas poniższe: 

"ktoś kto kto zbyt mocno próbuję czynić to czego chce inna osoba, zwłaszcza w ramach relacji romantycznej1"

Powyższa definicja nie powie wiele osobie nie wtajemniczonej w meandry kultury internetowej. Należy postawić ją w odpowiednim kontekście. 

 

Simpowanie - opis zjawiska 

Simp to archetyp kulturowy mężczyzny przejawiającego specyficzną postawę wobec kobiet. Jest to postawa charakteryzująca się idealizacją kobiety i wyniesieniem jej na piedestał. Najczęściej (choć nie zawsze) dotyczy to mężczyzn uwikłanych w nieszczęśliwe relacje, z kobietami, które nie przejawiają nimi zainteresowania, w kontekście relacji romantycznej. Simp poprzez okazywanie uwielbienia stara się zwrócić na siebie uwagę, licząc że przez swoje zaangażowanie będzie miał szansę na zdobycie wzajemności. To zaangażowanie może przyjmować różne formy, takie jak: poświęcenie swojego wolnego czasu, wsparcie emocjonalne, doraźną pomoc, aż po kupowanie drogich prezentów. Simp to ktoś kto stawia potrzeby kobiety (z którą nie jest w żaden głębszy sposób związany) ponad swoimi własnymi. 

 

Czy rycerz na białym koniu jest simpem?

Innym, choć powiązanym internetowym archetypem jest tzw. biały rycerz (z ang. white knight). Jest to mężczyzna, który wkłada czas i energię w obronę kobiety lub kobiet, które wcale tego nie chcą (głownie w Internecie). Przykładem są tu np. japońscy internauci, którzy atakują cudzoziemców umawiających się z Japonkami. Postawa taka jednak bierze się nie tyle z bezinteresownej chęci niesienia realnej pomocy słabszym, co na prostej próbie "zapunktowania" poprzez przyjmowanie niezbyt szczerej postawy.

Termin ten jest oczywiście nawiązaniem do wywodzącego się ze średniowiecza archetypu rycerza na białym koniu, który spieszy z pomocą poddanym opresji niewiastom. Jest to jednak wyjątkowo płytkie ujęcie tego archetypu, które de facto wypacza prawdziwe wzorce pochodzące z tradycji średniowiecznej. 

Więcej na ten temat możecie przeczytać w artykule o mentalności ludzi wieków średnich

Natomiast o prawdziwych cnotach rycerskich możecie przeczytać w artykule Cnoty rycerskie i etos rycerski

Przyczyny 

Chociaż najbardziej powszechną reakcją na opisywane tutaj zjawisko są śmiech i drwiny, warto potraktować je z pewną dozą powagi, ponieważ niejednokrotnie stoją za nim rzeczywiste problemy i trudności. Dlatego też zasadnym jest pochylić się nad możliwymi przyczynami simpowania.

  Ogólnospołeczne trendy

Mechanizmy psychologiczne stojące za omawianymi zjawiskami wymagają głębszego przebadania przez osobę kompetentną w dziedzinie psychologii. Możemy tu jednak postawić pewne hipotezy. 

Pierwszym tropem jest oczywiście to jak wygląda współczesny rynek matrymonialny. Według badania Pew Research Center aż 51 % amerykańskich mężczyzn jest singlami. Poruszałem już przyczyny takiego stanu rzeczy w moim poprzednim artykule.

We współczesnym świecie dla wielu osób posiadanie relacji romantycznej jest czymś całkowicie abstrakcyjnym. Zdobycie zainteresowania ze strony płci przeciwnej urasta wtedy do rangi marzenia, czegoś dla czego są gotowi bardzo wiele poświęcić.

 

Alienacja 

Kolejną przyczyną może być brak zdolności do budowania trwałych relacji jakiej doświadcza znaczna część ludzi żyjących współcześnie, co jest związane z rozwojem technologicznym, a co pogłębiła jeszcze pandemia, która wymusiła na ludziach długotrwałą izolację w domach. Nie jest przypadkiem że popularyzacja terminu simp na TikToku zbiegło się w czasie z okresem pandemii. 

 

 Media mainstreamowe i feminizm

Zjawisko simpienia może mieć też związek z popularnością feminizmu w mediach głównego nurtu i generalnym dążeniem do silnego zwracania uwagi na potrzeby i problemy dotyczące kobiet. Przy czym nie jest to dążenie złe samo w sobie, nie mniej jednak potrafi ono przyjmować patologiczne formy. 

 

 Indywidualne problemy psychologiczne 

Ostatnią, dość subiektywną  przyczyną  omawianego zjawiska może być indywidualne podłoże psychologiczne. Komuś może brakować odpowiednich wzorców zachowań, wyniesionych z domu. Ktoś inny może mieć problemy z asertywnością. Ze względu na społeczne oddziaływanie zjawiska  dobrze byłoby gdyby temat jego  podłoża psychologicznego stał się przedmiotem polskojęzycznych badań naukowych, które następnie byłyby w przystępnej formie zaprezentowane opinii publicznej.

 

Próba oceny zachowania

W omawianym temacie, jak przy wielu innych należy przede wszystkim wystrzegać się pochopnych osądów. Należy pamiętać, że samo słowo simp ma negatywny wydźwięk i może uchodzić za obraźliwe. Lepiej więc nikogo w ten sposób nie wyzywać.

Można jednak stwierdzić, że omawiany typ zachowań jest czymś szkodliwym, i to zarówno dla osoby która tak postępuje, jak i dla otoczenia. 

Jest czymś normalnym, że nikt nie chcę wchodzić w relację z człowiekiem, który nie ma własnego zdania i wykazuję się brakiem poczucia własnej wartości. Kobieta, która wbrew własnej woli stanie się obiektem zainteresowania simpa może się z tym czuć zwyczajnie niezręcznie. Ale mogą się także trafić osoby, które mogą chcieć wykorzystać sytuacje korzystając z ofiarowanych zasobów i budując swoją samoocenę kosztem drugiego człowieka. Doświadczywszy takiego potraktowania simp może uznać, że wszystkie kobiety są interesowane. Dodatkowo inni ludzie obserwując taką sytuację nabierają przekonania o transakcyjności relacji, co ma negatywny wpływ na całość społeczeństwa. 

Istnienie stabilnych więzi międzyludzkich leży w naszym interesie zarówno jako jednostek, jak i całego społeczeństwa. Warto mieć więc świadomość, ze pewne zachowania zwyczajnie temu nie służą. 

 

Piotr Ratajczak

 


1 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/simp / tłumaczenie Piotr Ratajczak 

Źródła: 

https://www.youtube.com/watch?v=VDTYKRGNAzg

https://www.youtube.com/watch?v=p6jmFA98Zrw

https://www.reddit.com/r/explainlikeimfive/comments/6v7spt/eli5_what_is_white_knighting/

https://www.reddit.com/r/whiteknighting/comments/i1at7x/whats_the_difference_between_simp_and_white_knight/?rdt=53413

 

 
 
 

Wybrane dla Ciebie

HTML Button Generator